Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: JS GOLF ZONE, Al. Karkonoska 59B, 53-015 Wrocław, jsgolfzone@gmail.com

 

Ja/My(*) _____________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy /o świadczenie następującej usługi(*) (prosimy wyszczególnić wszystkie zwracane produkty): 

 

 

______________________________________________________________________

 

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres:

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz pdf z formularzem

Scroll to Top